Obchodní podmínky

 

Podmínky užití e-shopu/Obchodní podmínky


Region Slovácko, sdružení pro rozvoj cestovního ruchu, IČO: 687 31 841, DIČ: CZ-68731841, se sídlem Masarykovo nám. 21, 68601 Uherské Hradiště, (dále jen „Region Slovácko“)
pro přístup a užití e-shopu webových stránek www.tradicnivyrobek.cz
(dále jen „Podmínky“)

I. Úvodní ustanovení

1. Region Slovácko provozuje a spravuje e-shop nakupování na internetové stránce www.tradicnivyrobek.cz. Region Slovácko pronajímá e-shop www.tradicnivyrobek.cz a související služby jiným osobám (dále jen „Zájemce“) a vyvíjí činnost k tomu, aby Zájemce měl možnost prostřednictvím e-shopu www.tradicnivyrobek.cz uzavírat s třetími osobami (dále jen „Zákazník“) smlouvy na využití služeb a/nebo zboží Zájemce (dále jen „Zprostředkovaná smlouva“).
2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících e-shop www.tradicnivyrobek.cz (dále jen „Uživatel“) při vstupu na e-shop www.tradicnivyrobek.cz, a dalším používání e-shopu www.tradicnivyrobek.cz, jakož i další související právní vztahy.
3. Uživatel vstupem do e-shopu www.tradicnivyrobek.cz stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
4. Region Slovácko.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na e-shopu www.tradicnivyrobek.cz.

II. Použití e-shopu www.tradicnivyrobek.cz

1. Přístup a používání e-shopu www.tradicnivyrobek.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu Slevomat.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.).
2. Region Slovácko není účastníkem smluvních vztahů mezi Zákazníkem a Zájemcem. Region Slovácko nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou.
3. Region Slovácko pronajímá e-shop www.tradicnivyrobek.cz Zájemcům, a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Zájemci v e-shopu www.tradicnivyrobek.cz. Region Slovácko neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných v e-shopu www.tradicnivyrobek.cz ani za porušení osobnostních nebo autorských práv. Některé ceny v e-shopu www.tradicnivyrobek.cz jsou ceny za nákup voucheru, vždy je u zboží tato skutečnost uvedena. Region Slovácko neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu Slevomat.cz.
4. Region Slovácko nezaručuje nepřerušený přístup do e-shopu www.tradicnivyrobek.cz, ani nezávadnost a bezpečnost e-shopu www.tradicnivyrobek.cz. Region Slovácko neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání e-shopu www.tradicnivyrobek.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných v e-shopu www.tradicnivyrobek.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou e-shopu www.tradicnivyrobek.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.
5. Kliknutím na některé odkazy na e-shopu www.tradicnivyrobek.cz může dojít k opuštění e-shopu www.tradicnivyrobek.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
6. Region Slovcko si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele do e-shopu www.tradicnivyrobek.cz.
7. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do e-shopu www.tradicnivyrobek.cz či systému, který realizuje přenos z e-shopu www.tradicnivyrobek.cz třetím osobám.

III. Ochrana osobních údajů

1. Region Slovácko zpracovává osobní údaje Uživatelů, kteří vyplní registrační formulář, případně neregistrovaných Uživatelů, kteří uzavřou Zprostředkovanou smlouvu se Zájemcem. Ustanovení článku III. Podmínek se týká pouze registrovaných Uživatelů a Uživatelů, kteří uzavírají prostřednictvím e-shopu www.tradicnivyrobek.cz Zprostředkovanou smlouvu a/nebo osob, které si objednají zasílání novinek či jiných obchodních sdělení.
2. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
3. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
4. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů Regionem Slovácko, a to pro účely realizace práv a povinností ze Zprostředkované smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. V případě a za účelem provádění reklamací, Uživatel souhlasí s jednorázovým poskytnutím a zpracováním svých osobních údajů pro vyřízení jeho reklamace také poskytovateli služeb (včetně poskytovatelů platebních systémů nebo metod) a/nebo prodejci zboží, jehož se reklamace a/nebo platba, a to výhradně v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu.
5. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Region Slovácko o změně ve svých Osobních údajích.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.
7. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Regionu Slovácko odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Regionu Slovácko.
8. V případě, že by se Uživatel domníval, že Region Slovácko nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Region Slovácko o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
9. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Region Slovácko povinen tuto informaci předat. Region Slovácko má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
10. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Regionu Slovácko a Zájemců na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Regionu Slovácko na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

IV. Autorská práva

1. Region Slovácko je vlastníkem e-shopu www.tradicnivyrobek.cz.
2. E-shopu www.tradicnivyrobek.cz je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Region Slovácko vykonává veškerá majetková práva vztahující se k e-shopu www.tradicnivyrobek.cz.
3. Obsah e-shopu www.tradicnivyrobek.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Region Slovácko předem souhlas.

V. Práva a povinnosti Uživatele

1. Uživatel vůči Regionu Slovácko prohlašuje a zaručuje, že:
a. je plně způsobilý k právním úkonům, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,
b. veškeré údaje, které poskytuje společnosti Region Slovácko, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
c. se před zahájením užívání e-shopu www.tradicnivyrobek.cz důkladně seznámil s těmito Podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
d. bude používat e-shop www.tradicnivyrobek.cz, nakupovat na něm prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Region Slovácko právo tyto účty zablokovat a smazat.
2. Uživatel je povinen při užívání e-shopu www.tradicnivyrobek.cz dodržovat právní předpisy, je povinen vždy respektovat práva Regionu Slovácko i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:
a. užívat e-shop www.tradicnivyrobek.cz v rozporu s těmito Podmínkami,
b. komerčně užívat kterékoli části e-shopu www.tradicnivyrobek.cz způsobem způsobilým poškodit Regin Slovácko a/nebo Zájemce,
c. získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů,
d. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást e-shopu www.tradicnivyrobek.cz, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data e-shopu www.tradicnivyrobek.cz,
e. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz e-shopu www.tradicnivyrobek.cz. E-shop www.tradicnivyrobek.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Regionu Slovácko a který je v souladu s jeho určením.
3. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:
a. nebude používat e-shop www.tradicnivyrobek.cz, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,
b. pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby e-shopu www.tradicnivyrobek.cz.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s e-shopem www.tradicnivyrobek.cz se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití e-shopu www.tradicnivyrobek.cz realizován.
2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 21. 5. 2014

V Uherském Hradišti dne 21. 5. 2014